مطالب علمی

مقاله: مقایسه خواص ضدمیکروبی مواد شوینده متداول صنعتی و پراستیک اسید در سیستم CIP برای دریافت مقاله از لینک زیر استفاده نمایید:  
یکشنبه, 09 آذر 1393
مقاله: اصلاح سیستم CIP کارخانجات با پراستیک اسید و اثرگذاری بر روی بیوفیلم و کاهش انرژی برای دریافت مقاله از لینک زیر استفاده نمایید:  
یکشنبه, 09 آذر 1393
مقاله: تعیین MIC و MBC میکروارگانیسم های شاخص آلودگی در CIP کارخانجات با پراستیک اسید. برای دریافت مقاله از لینک زیر استفاده نمایید:  
یکشنبه, 09 آذر 1393
مقاله: اثر پراستیک اسید در مدت زمان ماندگاری کاهو پس از برداشت. برای دریافت مقاله از لینک زیر استفاده نمایید:  
یکشنبه, 25 آبان 1393
JoomShaper